messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 26
เดือนนี้2,207
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)58,378
ทั้งหมด 280,000

image ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ตำบลศรีธาตุ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08:00 น.-17:00 น.
การเเจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลศรีธาตุ ขอเชิญชวนบุคคลภายเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT
สวัสดีปีใหม่ 2567 เทศบาลตำบลศรีธาตุ "งดรับของขวัญทุกชนิด" เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสุจริตโปร่งใส
No Gift Policy
ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565
 
image กิจกรรมของเทศบาล
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำเเหน่งที่ว่าง[19 เมษายน 2567]
สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567[17 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[28 มีนาคม 2567]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)สำหรับเจ้าหน้าที่[27 มีนาคม 2567]
 
volume_down คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : OneStopService | เปิดอ่าน : pageview23
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ
Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ