ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 11 ตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง