ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนศรีสง่าเมือง